Doprava zdarma pri nákupe nad 35€

E-shop štýlových pánskych doplnkov

E-shop štýlovej pánskej módy

Obchodné podmienky

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

(1) Tieto Obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim pri kúpe tovaru prostredníctvom e-shopu www.tssizza.sk.

(2) Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu www.tssizza.com sa riadi týmito Obchodnými podmienkami a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok II.

Vymedzenie pojmov

(1) Tovarom je akákoľvek hnuteľná vec predávaná prostredníctvom e-shopu www.tssizza.com.

(2) Predávajúcim je obchodná spoločnosť Preneur s.r.o., sídlo Prostějovská 101, 080 01 Prešov,  IČO 51 697 475 , DIČ 2120757661, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 36363/P. Bankové spojenie vedené v Slovenskej sporitelni: IBAN: SK66 0900 0000 00514508 1254.

(3) Kupujúcim je subjekt, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

(4) Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá nekupuje tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Článok III.

Objednávanie tovaru

(1) Kupujúci môže realizovať objednávku prostredníctvom internetovej stránky alebo e-mailom.

(2) Predávajúci následne realizuje potvrdenie objednávky prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Týmto potvrdením sa objednávka považuje za doručenú a záväznú. Týmto okamihom dochádza k uzavretiu zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

(3) Kupujúci je v objednávke povinný uviesť meno a priezvisko, poštovú adresu, e-mail a telefónne číslo, ak ide o fyzickú osobu a obchodné meno, sídlo, prípadne adresu na doručenie, e-mail, telefónne číslo, a IČO, DIČ, IČ DPH, ak boli pridelené, ak sa jedná o právnickú osobu. Taktiež je predávajúci povinný v objednávke uviesť názov a popis tovaru, počet kusov a dátum vystavenia (objednávka realizovaná prostredníctvom e-shopu tieto požiadavka spĺňa automaticky).

(4) Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku e-mailom, v prípade, že tovar mu ešte nebol doručený. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. V prípade stornovania objednávky v čase ak bol už tovar zaslaný kupujúcemu, tento znáša náklady spojené s dopravou tovaru. Pri stornovaní objednávky je potrebné uviesť identifikačné údaje kupujúceho, číslo objednávky, objednaný tovar, číslo účtu alebo adresu kam má byť vrátená kúpna cena, ak bola zaplatená vopred.

(5) Predávajúci má právo stornovať objednávku a) ak v dohodnutej lehote nie je schopný dodať objednaný tovar a kupujúci nemá záujem o náhradné plnenie, b) v prípade nedostupnosti tovaru, c) v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene ktorá je uvedená v internetovom obchode. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný e-mailom. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Článok IV.

Cena tovaru

(1) Aktuálne ceny tovaru sú uvedené v e-shope www.tssizza.sk. Táto cena nezahŕňa náklady na dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim.

(2) Cena tovaru je uvádzaná za jeden kus, ak z charakteru tovaru (napr. sety zložené z jednotlivých doplnkov) alebo popisu nevyplýva niečo iné.

(3) Ceny uvedené v e-shope www.tssizza.sk môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. V prípade platby vopred na účet je predávajúci viazaný svojou ponukou vrátane ceny do 7 dní od potvrdenia objednávky.

Článok V.

Platobné podmienky

(1) Kupujúci realizuje platbu dobierkou, alebo prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

(2) Kupujúci uhrádza kúpnu cenu za tovar, príp. náklady na dodanie tovaru a cenu dobierky.

(3) Predávajúci má právo požadovať poplatok za platbu dobierkou spolu s poštovným a balným .

Článok VI.

Dodacie podmienky a náklady na dodanie tovaru

(1) Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky (ak je tovar skladom), ak tieto obchodné podmienky neustanovujú inak. Predávajúci si vyhradzuje právo na dodanie tovaru v dlhšom rozsahu ako 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky po dohode s kupujúcim.

(2) Ak je platba realizovaná prevodom/vkladom na účet predávajúceho, lehota 7 pracovných dní plynie od pripísanie peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

(3) V prípade tovaru tovaru označeného „vypredaný“ je dodacia lehota 30 pracovných dní od potvrdenia objednávky resp. pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.

(4) Spôsob dodania a doručenie tovaru je realizované Slovenskou poštou.

(5) Náklady na dodanie tovaru do miesta určeného kupujúcim sú uvedené v sekcii poštovné a platba.

Článok VII.

Práva a povinnosti

(1) Predávajúci sa uzatvorení zmluvy o kúpe tovaru zaväzuje odovzdať kupujúcemu tovar v požadovanej akosti a množstve.

(2) Kupujúci sa uzatvorením zmluvy o kúpe tovaru zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu vrátane nákladov na dodanie tovaru.

(3) Vlastnícke právo k tovaru z predávajúceho na kupujúceho prechádza úplným zaplatením kúpnej ceny.

Článok VIII.

Zodpovednosť za vady, záručná doba a uplatňovanie reklamácie

(1) Predávajúcu zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.

(2) Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

(3) Reklamáciu si kupujúci uplatňuje u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie kupujúci doručí reklamovaný tovar vhodne zabalený a nepoškodený vrátane všetkého príslušenstva a jasného popisu vady na adresu sídla predávajúceho.

(4) Kupujúci pri uplatňovaní reklamácie môže využiť reklamačný formulár, ktorý si vytlačí a vyplní, a spolu s vadným tovarom zašle na adresu sídla predávajúceho.

(5) Podrobný postup reklamácie upravuje Reklamačný poriadok.

(6) Reklamáciu tovaru poškodeného pri doprave si kupujúci uplatňuje u Slovenskej pošty.

(7) Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

(8) Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa odseku 7 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

(9) Zoznam subjektov alternatívneho riešienia sporov zverejňuje Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu aj prostredníctvom platforny alternatívneho riešenia sporov (http://ec.europa.eu/odr).

(10) Ďalšie podmienky alternatívneho riešenia sporu a náležitosti návrhu podľa odseku 8 upravuje zákon č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok IX.

Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

(1) Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.

(2) Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ realizuje písomne. Na odstúpenie môže využiť formulár.

(3) Spotrebiteľ je povinný doručiť nepoužívaný tovar spolu s písomným odstúpením od zmluvy, faktúrou a dokladom o kúpe na adresu sídla predávajúceho.

(4) Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

(5) Predávajúci sa zväzuje prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu vrátane nákladov na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.

(6) Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

Článok X.

Právo predávajúceho na odstúpenie od zmluvy

(1) Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy v prípade vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, v prípade ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v dohodnutej lehote alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, alebo dôvodov vyššej moci. Predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne informuje kupujúceho. Zaplatená kúpna cena za tovar bude následne v lehote 15 dní vrátená kupujúcemu prevodom na účet alebo poštovou poukážkou.

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

(1) Predávajúci zhromažďuje a spracúvavá kupujúcim poskytnuté osobné údaje v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(2) Osobné údaje sa zhromažďujú a spracúvajú za účelom naplnenia predmetu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a tiež na ďalšie marketingové účely slúžiace predávajúcemu.

(3) Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním osobných údajov a uskutočňovaných nákupoch.

(4) Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane s výnimkou poskytnutia osobných údajov nutných na doručenie tovaru poskytnutých prepravcovi.

(5) Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca odo dňa doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.

(6) Zaregistrovaním sa k odberu noviniek, vyjadruje kupujúci svoj súhlas so spracovaním osobných údajov a zaslaním konkrétnej ponuky predávajúceho, ako aj informáciách o rôznych zľavách, akciách a novinkách týkajúcich sa internetového obchodu www.tssizza.com

Článok XII.

Záverečné ustanovenia

(1) Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

(2) Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(3) Zmena obchodných podmienok nadobúda účinnosť dňa 01.02.2016.

V Prešove 01.02.2016

Reklamačný poriadok

Článok I.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

(1) Spoločnosť Preneur s.r.o. (ďalej len „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

(2) Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

(3) Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa zverejnený na internetovej stránke www.tssizza.sk

Článok II. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY PREDANÉHO TOVARU

(1) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

(2) Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, predávajúci však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

(3) Pri použitých veciach je záručná doba 12 mesiacov.

(4) Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej zákonom, pričom podmienky a rozsah tejto záruky určí v záručnom liste.

(5) Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

(6) Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

(7) Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

(8) Ak predávajúci pri kúpe tovaru ponúka kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar ako dar, je na kupujúcom, či ponúkaný dar príjme. Dar však nie je predaným tovarom, preto predávajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady. Ak však predávajúci o prípadných vadách daru vie, je povinný na ne zákazníka pri ponuke daru upozorniť. Ak má dar vady, na ktoré predávajúci zákazníka neupozornila, je zákazník oprávnený ho vrátiť. Ak zákazníkovi vznikne právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je zákazník povinný vrátiť predávajúcemu všetko, čo podľa zmluvy dostal, t.j. aj tovar prijatý ako dar.

Článok III. 

UPLATNENIE REKLAMÁCIE

(1) Kupujúci si uplatňuje právo na opravu zaslaním vadného tovaru na adresu sídla predávajúceho spolu s popisom vady.

(2) Ostatné práva zo zodpovednosti za vady, t.j. právo na výmenu tovaru, právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) a právo na primeranú zľavu si kupujúci taktiež uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho.

(3) Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.  V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklmácií rozumie o. i. i stanovisko autorizovanej osoby alebo osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

(4) Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu.

(5) Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie, list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie alebo sms správa obsahujúca informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Článok IV.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY REKLAMÁCIE

Pri predkladaní tovaru na reklamáciu:

a) je potrebné predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený u predávajúceho,

b) je potrebné, aby tovar spĺňal všetky ostatné podmienky pre záručnú reklamáciu uvedené v záručnom liste,

c) v prípade, že si zákazník uplatňuje právo vyplývajúce zo záruky presahujúcej rozsah záruky stanovenej zákonom, je potrebné predložiť originál záručného listu.

Článok V.

SPÔSOB VYBAVENIA REKLAMÁCIE 

(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

(4) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

(5) Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

(6) Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

(7) Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

(8) Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

(9) Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.

V Prešove 01.02.2016

Poučenie

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese Preneur s.r.o., Prostějovská 101, 080 01 Prešov. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám odovzdali alebo zaslali.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na našu adresu najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

Odoslanie do 24 hodín

Doprava zdarma pri nákupe nad 35€

Darčekové balenie ku každej objednávke

Štýl, kvalita a unikátnosť

Bezproblémové vrátenie/výmena tovaru

Špeciálny darček k objednávke nad 49€

Class


Byť cool a zároveň nóbl je idea, ktorou sa pri tvorení konceptu našej značky riadime

Imidž


Prenes svoje myšlienky, pocity a emócie do outfitu, v ktorom zažiariš!

Kvalita


Každý produkt je výsledkom spojenia nápadu a rôznorodosti kvalitných materiálov, vzorov a farieb

prečítajte si príbeh našej značky
Chceš mať prehľad o novinkách zo sveta štýlu?
Prihlás sa k odberu a získaj informácie o chystaných súťažiach a akciách